Polymer Cation

- Tên hóa chất:Polymer cation
- Công thức hóa học: (C3H5ON)n

Liên hệ

Ứng dụng 
Loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ, loại bỏ chất rắn, cải thiện lượng nước, cải thiện cô đặc, trợ lắng, hút nước và tăng chất lượng cô đặc.
Polymer cation là chất hỗ trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành giấy, thức ăn gia súc,v.v...

đối tác thân thiết