Poly Aluminium Chloride - PAC 31%

Tên hóa chất: Poly Aluminium Chloride- PAC 31%
Liên hệ
Ứng dụng:
  • Xử lý nước
  • PAC được sử dụng trong lọc nước uống, giúp kết lắng các hợp chất keo và chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus.
  • Sử dụng trong công nghiệp bột giấy, giấy.

đối tác thân thiết