Giá thể vi sinh

Liên hệ
Ứng dụng:
 

  • Sử dụng cho hệ thống MBBR
  • Giảm công suất bể chứa trong xử lý nước thải
  • Giải pháp tối ưu để tăng công suất xử lý nước thải nhưng không cần tăng dung tích bể;
  • Giải pháp tối ưu cho công nghệ xử lý nitơ

đối tác thân thiết